Klimaatverbond Nederland

procesbegeleider en projectleider


Klimaatverbond Nederland is een vereniging van zo'n 160 gemeenten, provincies en waterschappen die actief klimaatbeleid voeren. Het Klimaatverbond speelt al ruim 25 jaar een innoverende en verbindende rol bij het voorkomen van en aanpassen aan een veranderend klimaat.

Het team van Klimaatverbond Nederland bestaat naast de medewerkers op het bureau uit enkele betrokken professionals, die net als ik als zzp-er aan het Klimaatverbond verbonden zijn. De afgelopen jaren ben ik als procesbegeleider en projectleider bij meerdere projecten van Klimaatverbond Nederland betrokken (geweest).


Week van het lokaal klimaatbeleid

Door corona ingegeven organiseert de jaardag online. Klimaatverbond Nederland in 2021 van 7 tot en met 11 juni haar jaardag met acht sessies online. De Week van het lokaal klimaatbeleid gaat over energie besparen, klimaatadaptatie, 50% lokaal eigendom, energiedienstenorganisaties, lokale klimaatfondsen, inclusieve energietransitie en koelte comfort. Om de Week compleet te maken zijn er twee wandelpodcasts: één in de natuur en één in de stad. De Week besluit met het opstellen van een 10 puntenplan voor een ambitieus lokaal klimaatbeleid. Ik ben lid van het kernteam en modereer de onlinesessies over een nationaal energiebesparingsprogramma, energiedienstenorganisaties in de praktijk, de noodzaak van inclusiviteit in de energietransite en energievraag voor verkoeling.


Leergang kleurrijke energieambassadeurs

Mensen met een andere culturele achtergrond of een (niet-westerse) migratieachtergrond worden en zijn nog nauwelijks betrokken bij de energietransitie. Deze laagdrempelige leergang wil wijk-sleutelfiguren met en zonder migratieachtergrond in vijf middagen toerusten met kennis over duurzame energie. De derde middag gaat over ecologische voetafdruk, klimaatrechtvaardigheid, duurzame energiebronnen en energiecoöperaties. Ik ben modereer op 25 mei en 14 juni 2021 de derde middag online.


Energiebesparingswebinar

De schoonste energie is de energie die je niet (meer) gebruikt. Energie besparen is minstens zo urgent als schone, hernieuwbare energie opwekken. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor windturbines en zonnepanelen. Energie besparen lijkt echter wat aan onze aandacht te ontsnappen. Tijdens de vijftiende Warmetruiendag op 5 februari 2021 organiseert het Klimaatverbond een

energiebesparingswebinar over hoe

klimaatorganisaties energie besparen

door woningeigenaren kunnen versnellen.

Zou een nationaal isolatieprogramma

daarbij helpen? Ik modereer het webinar.


Klimaatacademie

Klimaatverbond Nederland wil de energietransitie versnellen. In de Klimaatacademie biedt Klimaatverbond handvatten om daar waar het stagneert toch te kunnen doorpakken. Voor professionals die koploper in de energietransitie willen zijn, biedt de Klimaatacademie inspirerende en interactieve workshops. Op de website van de Klimaatacademie staan publicaties met gedegen onderzoeken, interessante praktijkcases, inspirerende resultaten over de versnelling van de energietransitie en innovatie van het klimaatbeleid. Ik heb de Klimaatacademie opgezet en ben als projectleider trekker en aanspreekpunt.


Een oefening in aardgasloos denken

We staan aan het begin van een nieuw tijdperk, waarin we langzaam maar zeker afscheid zullen gaan nemen van aardgas als warmtebron voor zo’n zeven miljoen woningen. Deze warmtetransitie in de gebouwde omgeving wordt een hele uitdaging. Een flink aantal gemeenten heeft al een start gemaakt, maar het transitieproces is nog met veel vragen omgeven. Niemand die precies weet hoe het moet. Om aan dat uitvinden een bijdrage te leveren, staat het 25-jarige jubileum van Klimaatverbond Nederland in het teken van een oefening in aardgasloos denken. Ik ben (onder meer als communicatie-adviseur) lid van het team dat het jubileum organiseert.


Lokale Energie Etalage

In het kader van het VNG Ondersteuningsprogramma Energie hebben de VNG, KING-gemeenten, VNG-International, Rijkswaterstaat en Klimaatverbond Nederland de Lokale Energie Etalage ontwikkeld. De Lokale Energie Etalage geeft op een laagdrempelige en inspirerende manier inzicht in het energieverbruik, opwekking van hernieuwbare energie

en energiebeleid van de 393 gemeenten in Nederland. De

informatie betreft een bewuste selectie verdeeld over vijf

thema’s: wonen, bedrijven, maatschappelijk vastgoed,

hernieuwbare energie en mobiliteit. Ik ben als coördinator

communicatie en contentbeheerder betrokken.


Green Deal Scholen

Eind 2015 is het uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen gestart. Het uitvoeringsprogramma ondersteunt tot en met 2017 schoolbesturen en gemeenten bij het creëren van een gezonde leer- en werkomgeving in een betaalbaar gebouw. Schoolbesturen en gemeenten kunnen met al hun vragen over het verduurzamen van hun schoolgebouwen

terecht bij de Helpdesk. Voor het maken van een plan van

aanpak voor het verduurzamen van schoolgebouwen

kunnen schoolbesturen en gemeenten tegen de zomer

voor financiële steun aankloppen bij de Green Deal Scholen.


Ik ben vanuit het Klimaatverbond Nederland lid van het uitvoeringsteam. Zo ben ik onder meer betrokken bij de strategische communicatie, maar bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de eerste promotie-video. Samen met Ruud van Vliet organiseer ik dat schoolbestuurders als ambassadeurs hun ervaringen met het verduurzamen met hun collega-schoolbestuurders delen. Tevens maak ik een webdossier met do's en don'ts bij het maken van lokale green deals scholen. In februari 2017 organiseer en modereer ik bij de PO-Raad een werkbijeenkomst Anders Contracteren over aan- en uitbesteden op basis van prestatie-afspraken. En andere werkzaamheden die 2017 verder nog zal brengen.


Regiobijeenkomsten

In januari tot en met mei 2016 organiseert het Klimaatverbond Nederland zes regiobijeenkomsten met als belangrijkste doel het verbinden van landelijk beleid en lokale ontwikkelingen. Dit kennis delen in workshops voor ambtelijk medewerkers en 'besloten' bestuurderssessies is tegelijkertijd input voor het Landelijke Klimaat Akkoord. Ik ben betrokken als adviseur- programmamaker.


Jaarplan 2016

Ik organiseer en redigeer het jaarplan voor 2016. Dit jaar verschijnt er voor het eerst een Jaarplan. Het Jaarplan 2016 verschijnt als website die ik ontwerp en bouw.


Werkgroep SER Energieakkoord

In 2014 en 2015 ben ik vanuit Klimaatverbond Nederland lid van de werkgroep Voorlichtingsprogramma Energiebesparing woonconsumenten van het SER Energieakkoord.


In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties verkende ik samen met Donald van den Akker en Ron Schumacher voor deze werkgroep de mogelijkheden van een community-based campagne om particuliere woningeigenaren tot energie besparen te bewegen.